Oslava Nůůltých narozenin Life like

Publikováno:

Možná jste si všimli, že se u nás poslední dobou něco děje. Čeká nás totiž poměrně velká změna, která bude nejen chuťová, vizuální, ale došlo i k výrazné změně našeho myšlení. Chceme hledat, chceme objevovat a chceme se zdokonalovat, to vše kvůli vám!

Tato nová cesta je pro nás velmi zlomová, vlastně můžeme říct, že jsme se znovu narodili, a proto bychom chtěli naše Nůůlté narozeniny patřičně oslavit. 

Najděte si trochu času a přijďte je oslavit společně s námi. Čeká vás odpoledne plné zábavy, ochutnávek, soutěží…a ořechů. Celé slavnostní představení naší nové cesty proběhne přímo před prodejnou Life na Hybešově 25, v pátek 27.9.2019 v od­poledních hodinách.

Bližší info o akci budeme průběžně přidávat do FB události, tak jí sledujte, ať vám nic neuteče! Událost zde

Objevte nový svět chutí a barev Life Like!

 

 

 

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„LifeLike Renta“

 

 

 

I. ORGANIZÁTOR A PROVOZOVATEL

 

Provozovatelem a organizátorem spotřebitelské soutěže „LifeLike Renta“ (dále jen „Soutěž“) je společnost Lifelike food s.r.o., IČ: 07814178, se sídlem Moravany, Na Vyhlídce 561/26, (dále jen „Organizátor“). 

 

 

II. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

 

Soutěž bude probíhat v termínu od 27.9.2019 09:00:00 hod do 27.09.2019 17:59:59 hod včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky v provozovně organizátora na adrese Hybešova 25, Brno. (dále jen „místo konání soutěže“).

 

 

III. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY

 

Soutěž se vztahuje na všechny výrobky produktové řady značky LifeLike prodávané v době konání soutěže na místě konání soutěže (dále jen „soutěžní výrobek“). 

 Kompletní portfolio soutěžních výrobků značky LifeLike naleznete na http://www.lifelike.cz

 

 

IV. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE

 

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky s následující výjimkou: Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, k pořadateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

 

2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, nestane se výhercem. Výhra v takovém případě propadne pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

 

3. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která by mohla dopomáhat danému účastníkovi k získání výhry.

 

 

V. PRAVIDLA SOUTĚŽE – ÚČAST V SOUTĚŽI

 

1. Spotřebitel se může zúčastnit soutěže tak, že v době konání soutěže a v místě konání soutěže:

a) zakoupí soutěžní výrobky v minimální hodnotě 100,–Kč, uschová si účtenku a

b) vyfotí se se soutěžním produktem, zveřejní v době konání soutěže tuto fotografii na sociální síti Instagram s hastagem,který bude uveřejněn v den konání akce na prodejně Lifelike 

  (dále jen „soutěžní fotka“) a

c) vyplní soutěžní leták, který obdrží k nákupu a vhodí jej do soutěžního boxu umístěného v místě konání soutěže (na prodejně Lifelike). Soutěžní leták musí obsahovat úplné a pravdivé údaje: jméno, příjmení, Instagramový účet a podpis (dále jen „soutěžní údaje“).

 

2. Spotřebitel se může soutěže účastnit opakovaně, vždy s novým soutěžním nákupem. V případě opakované účasti v soutěži musí soutěžící vyplnit a odevzdat i nový soutěžní leták. 

 

 

VI. URČENÍ VÝHERCŮ

 

1. Po skončení soutěže bude ze všech zaregistrovaných soutěžících vylosován 1 výherce.

 

2. Výherce bude kontaktován pod svou soutěžní fotkou a zveřejněn na instagramovém profilu organizátora.

 

3. Výherce je povinen do tří dnů od zveřejnění kontaktovat organizátora za účelem sdělení kontaktních údajů potřebných pro čerpání výhry.

 

4. Organizátor si vyhrazuje právo na ověření pravdivosti údajů, vyžádání a doložení všech účtenek a konečné posouzení splnění pravidel a platnosti každé soutěžní registrace.

 

5. V případě neudělení výhry z důvodu vyloučení výherce pro nedodržení pravidel soutěže nebo nesdělení kontaktních údajů v daném termínu, bude dodatečným losováním vybrán náhradní výherce. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě nesplnění pravidel soutěže. Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.

 

 

VII. VÝHRY V SOUTĚŽI

 

1. Výhra jsou jakékoli výrobky produktové řady značky LifeLike, dostupné na eshopu organizátora na adrese https://www.lifelike.cz  v okamžiku jednotlivých dílčích čerpání výhry (dále jen „zboží“) v celkové hodnotě 12.000,–Kč.

 

2. Výhra bude rozdělena na 12 měsíčních odběrů zboží dle vlastního výběru v hodnotě 1.000,–Kč měsíčně, počínaje říjnem 2019. Poslední objednávka zboží v rámci čerpání výhry bude výhercem učiněna v září 2020. Objednávka musí být zaslána na email lifelike@email.cz i s adresou doručení vždy do 16h posledního dne daného měsíce. Organizátor výhru odešle vždy následující pracovní den od vytvoření takovéto objednávky dle standardních podmínek doručení eshopu organizátora.

 

3. V případě, že hodnota objednávky v daném měsíci překročí 1000,–Kč, bude tento rozdíl vyúčtován výherci jako cena objednávky dle platebních podmínek eshopu organizátora.

 

4. Pokud hodnota objednávky v daném měsíci nedosáhne 1000,–Kč, propadá rozdíl organizátorovi.

 

5. Soutěžící nemůže nárokovat jiné věcné nebo finanční protiplnění hodnotě výhry.

 

 

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE A ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE

 

1. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit.

2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat.

 

3. Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u organizátora soutěže a uveřejněna na internetové adrese www.lifelike.cz.

 

 

IX. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

 

1. Vyplněním údajů v registračním letáku a jeho podpisem dle čl. V. těchto pravidel každý soutěžící uděluje Pořadateli a Organizátorovi spotřebitelské soutěže LifeLike Renta (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

- jméno a příjmení

- instagramový účet

- adresa

- e-mail 

- telefonní číslo

 

2. Údaje uvedené v bodě 1. je nutné zpracovat za účelem organizace soutěže a k marketingovým účelům Organizátora. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

 

3. S výše uvedeným zpracováním uděluje soutěžící svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

a. Agentura feopatito s.r.o., IČ 03217990, se sídlem Brno-Žabovřesky, Žabovřesky, Marie Steyskalové 3210/2

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

5. Soutěžící má podle Nařízení právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět ,

- požadovat po Správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,

- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po Správci výmaz svých osobních údajů,

- na přenositelnost údajů,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

 

 

V Brně dne 24. 9. 2019